Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

W poprzednim artykule opisaliśmy korzyści, jakie mogą odnieść przedsiębiorcy korzystający z interpretacji podatkowych. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym artykule wracamy do tego tematu. Z tego tekstu dowiesz się, jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową.

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Kto może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Żeby uzyskać interpretację podatkową, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów. Od 1 lipca 2007 r. wniosek o interpretację indywidualną może złożyć – z pewnymi wyjątkami – każda osoba zainteresowana, czyli każdy, kto ma wątpliwości odnośnie do skutków prawnopodatkowych opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W pewnym sensie jest to postęp, bo przed 1 lipca 2007 r. krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o interpretację był ściśle ograniczony. Jeśli natomiast organ podatkowy uzna, że wniosek złożyła osoba nieuprawniona, może wydać postanowienie o odmowie wydania interpretacji. Wnioskodawca może jednak złożyć zażalenie na takie postanowienie.

Co musi zawierać wniosek o interpretację indywidualną?

Ordynacja podatkowa wymienia szereg elementów, które powinien zawierać wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Należą do nich:

 • Opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przez stan faktyczny rozumie się sytuację, która wystąpiła jeszcze przed złożeniem wniosku o interpretację, a zatem jest to stan lub zdarzenie z przeszłości. Natomiast zdarzenie przyszłe to działanie, które zamierza podjąć przedsiębiorca albo zdarzenie, które może nastąpić po złożeniu wniosku o interpretację. Opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego powinien być jak najbardziej wyczerpujący. Z zasady we wniosku powinno się przedstawiać jeden stan faktyczny lub jedno zdarzenie przyszłe.
 • Pytanie w związku z opisanym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym. Do tego problemu wrócimy w dalszej części artykułu.
 • Własne stanowisko w tej sprawie. Osobliwość mechanizmu indywidualnej interpretacji podatkowej w Polsce polega na tym, że we wniosku musisz zadać pytanie, a chwilę później sam sobie na nie odpowiedzieć. Z kolei wydanie interpretacji indywidualnej w praktyce sprowadza się do tego, że organ podatkowy stwierdza, czy w świetle prawa podatkowego Twoja odpowiedź jest poprawna, czy nie.
 • Oświadczenie, że opisane elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej, a dana sprawa nie została już rozstrzygnięta. W przeciwnym wypadku organy podatkowe nie wydadzą interpretacji.
 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy.
 • Podpis wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
 • Dokument pełnomocnictwa (jeśli wniosek składa się w imieniu innej osoby).

Jeśli wniosek nie zawiera któregokolwiek z tych elementów, organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia niezbędnych braków w ciągu 7 dni. Jeśli wnioskodawca tego nie zrobi – organ podatkowy nie wyda interpretacji indywidualnej.

Gdzie złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Jak wspomnieliśmy w jednym z poprzednich artykułów, interpretacje indywidualne w imieniu ministra finansów wydaje pięciu Dyrektorów Izb Skarbowych. I to właśnie do tych Biura Krajowej Informacji Podatkowej dyrektorów tych izb należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście lub pocztą.

Do końca czerwca 2015 r. o miejscu, do którego należało zgłosić wniosek, decydowało miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedziba firmy. Natomiast od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe przepisy o indywidualnych interpretacjach podatkowych, a wraz z nimi zmienił się zakres interpretacji podatkowych wydawanych przez poszczególne organy. I tak, jeżeli interpretacja ma dotyczyć PIT, indywidualne interpretacje podatkowe wydaje Dyrektor Izby Skarbowej w:

 • Bydgoszczy (dotyczy to województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego);
 • Katowicach (dotyczy to województwa małopolskiego);
 • Łodzi (dotyczy to województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego);
 • Poznaniu (dotyczy to województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego);
 • Warszawie (dotyczy to województwa mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski).

Jeśli natomiast interpretacja ma dotyczyć CIT, wydaje ją Dyrektor Izby Krajowej w:

 • Bydgoszczy (dotyczy to województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego);
 • Katowicach (dotyczy to województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego);
 • Poznaniu (dotyczy to województw: lubuskiego i wielkopolskiego);
 • Warszawie (dotyczy to województwa mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski).

Jeśli natomiast chcesz uzyskać indywidualną interpretację podatkową dotyczącą VAT, to takę interpretacje wydaje Dyrektor Izby Skarbowej w:

 • Bydgoszczy (dotyczy to województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego);
 • Katowicach (dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego);
 • Łodzi (dotyczy to województw: lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego);
 • Poznaniu (dotyczy to województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego);
 • Warszawie (dotyczy to województwa mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski).

Indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie pozostałych podatków (np. akcyzy) wydaje Dyrektor Izby Krajowej w Warszawie (dotyczy to województwa mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski) oraz Dyrektor Izby Krajowej w Katowicach (dotyczy to pozostałych województw).

Ordynacja podatkowa określa też, że złożenie takiego wniosku kosztuje 40 zł od każdego opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wynika stąd, że jeśli we wniosku przedstawisz np. dwa zdarzenia przyszłe, to zapłacisz 80 zł. Stosowną sumę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Czego może dotyczyć pytanie we wniosku o interpretację indywidualną?

Od 1 lipca 2007 r. organy podatkowe wydają interpretacje indywidualne tylko w sprawach z zakresu przepisów prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa stanowi, że przepisami prawa podatkowego w Polsce są:

 • ustawy podatkowe,
 • przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (np. rozporządzenia),
 • postanowienia umów ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej.

We wniosku o indywidualną interpretację podatkową można więc zadać pytanie dotyczące problemu uregulowanego w przepisach tych dokumentów.

Ile czasu ma organ na wydanie interpretacji?

Jak już wspomnieliśmy, wydanie interpretacji w praktyce polega na tym, że organ stwierdza, czy stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę było prawidłowe, czy też nie. Jeśli organ uzna stanowisko za nieprawidłowe, musi przedstawić właściwe stanowisko z uzasadnieniem prawnym. Jeśli natomiast uznaje je za prawidłowe, to organ nie musi dołączać do interpretacji tych elementów.

Na wydanie interpretacji organ ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku (lub uzupełnienia wniosku). Jeśli nie wyda interpretacji w tym terminie, to wtedy przyjmuje się, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe (jest to tzw. milcząca interpretacja).

Co dalej po wydaniu interpretacji?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, interpretacje nie mają mocy wiążącej. Oznacza to, że nie musisz zastosować się do danej interpretacji. Jeśli jednak zastosujesz się do interpretacji, to nie możesz ponieść z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Dotyczy to nawet dostosowania się do interpretacji, która później zostanie podważona przez inne organy.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią interpretacji, możesz wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiesz się, że organ wydał interpretację. Jeśli ten krok nie poskutkuje, możesz złożyć skargę na interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pamiętaj też, że minister finansów może w każdej chwili uchylić interpretację indywidualną, jeśli uzna, że jest ona nieprawidłowa.

Znasz już zatem mechanizm funkcjonowania indywidualnej interpretacji podatkowej. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że gdybyś w swoim biznesie natknął się na problemy z zakresu prawa podatkowego, warto rozważyć skorzystanie z indywidualnej interpretacji podatkowej.

Polecana literatura:

Welsyng A., Po co człowiekowi interpretacja podatkowa [on-line], artykuł internetowy dostępny pod adresem: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatnik-w-urzedzie/101883,Po-co-czlowiekowi-interpretacja-podatkowa.html [dostęp dn. 21.04.2015 r.].

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.

4 maja 2015     Prawo i podatki